Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – podmiot, z którym jest zawierana umowa sprzedaży, jako sprzedawcą. Jest nim "Salon Muzyczny FAN Grzegorz Walczyński sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin, NIP 851-324-45-85, REGON 385126180, tel. (91)48-92-923, faks (91)4891483, e-mail: info@fan.com.pl, zarejestrowanej w: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000820009, Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych

Salon Muzyczny FAN – sklep stacjonarny prowadzony przez Salon Muzyczny FAN Grzegorz Walczyński sp. z o.o. przy ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin,

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.fan.com.pl przez "Salon Muzyczny FAN Grzegorz Walczyński sp. z.o.o.” z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin,

Kupujący – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych,

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

Produkt – towar znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego,

Cena – cena Produktu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT)

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,

Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu,

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego. Określa ponadto prawa i obowiązki Sprzedawcy, Sklepu internetowego oraz Kupującego, a także zasady gwarancji, zwrotu Produktu i postępowania reklamacyjnego.

2. Wszystkie ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Kupującym jest osoba:

a) zainteresowana Produktem znajdującym się w ofercie Sklepu internetowego,

b) składająca zamówienie na Produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego,

c) składająca reklamację zamówionego uprzednio Produktu.

4. Zamówienia są realizowanie przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

6. Transakcje dokumentowane są paragonem lub fakturą.

7. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia Produktu mogą – ze względu na specyfikę i indywidualne ustawienia monitora Kupującego – w nieznacznej mierze odbiegać od rzeczywistego wyglądu (koloru i proporcji) Produktu. Zastrzeżenie to nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową w rozmienieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

III. Procedura składania Zamówień

1. Zamówienia można składać jedynie za pośrednictwem witryny internetowej www.fan.com.pl po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący po przejściu całej procedury złoży Zamówienie (tj. kliknie kursorem przycisk „Złóż zamówienie”), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu internetowego. Z tą chwilą Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest prawnie wiążąca.

3. Kupujący wybiera interesujący go Produkt poprzez zaznaczenie kursorem przycisku „do koszyka”. W oknie „Zawartość Twojego koszyka” pokazana jest ilość wybranych Produktów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego Zamówienia.

4. Powtarzając powyższa procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne Produkty, zwiększać ich ilość lub usuwać Produkty.

5. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą kliknięcia kursorem przycisku „przejdź do koszyka” otwiera okno „Zawartość Twojego koszyka”, w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów.

a) Następnie zaznaczając kursorem przycisk „Dostawa” wskazuje formę dostawy.

b) W przypadku zaznaczenia w opcji „Dostawa” odbioru osobistego w siedzibie firmy Kupujący nie uzupełnia danych do wysyłki.

c) Następnie zaznaczając kursorem przycisk „Płatność” wskazuje formę płatności.

d) Następnie zaznaczając kursorem przycisk „Zamawiam” Kupujący przechodzi do zakładki „Twoje dane”.

6. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja użytkownika. Kupujący wówczas zaznacza kursorem przycisk „Złóż zamówienie”. W przypadku wyrażenia chęci rejestracji (posiadania konta w sklepie) Kupujący zaznacza kursorem przycisk „Zarejestruj się”. W przypadku posiadania już konta w sklepie Kupujący podaje adres e-mail, hasło i zaznacza kursorem przycisk „Zaloguj się”.

7. Kupujący przechodząc do zakładki „Twoje dane”, wskazuje swoje dane osobowe oraz adresowe niezbędne do realizacji Zamówienia. Kupujący może zamieścić także dodatkowe informacje do zamówienia.

8. Posiadanie konta w sklepie wiąże się z szeregiem przywilejów takich jak:

- podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów,

- brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach,

- możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.

9. Następnie Kupujący zaznaczając kursorem przycisk „Podsumowanie” przechodzi do zakładki „Podsumowanie”, która wskazuje szczegółowe dane dotyczące zamówionych Produktów oraz dane składającego Zamówienie.

10. Po weryfikacji danych Kupujący potwierdza Zamówienie zaznaczając kursorem przycisk „Złóż zamówienie”. Jest to moment zawarcia Umowy sprzedaży (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Kupującego są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

11. Jednocześnie po wysłaniu Zamówienia Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email automatyczny email z informacją zawierająca prośbę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

12. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, Kupujący otrzymuje na adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia, w którym wyszczególniony jest numer Zamówienia, lista zamówionych Produktów, kwota do zapłaty, forma płatności oraz adres dostawy.

13. Kupujący na podany adres poczty email otrzymuje od obsługi Salonu Muzycznego FAN na bieżąco informacje dotyczące zmiany statusu Zamówienia.

14. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej www.fan.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienie złożone w dniu roboczym z potwierdzonym statusem płatności określonym w pkt IV podpunkt 1 Regulaminu do godziny 12:00 będzie przyjęte do realizacji tego samego dnia, a Zamówienie złożone w dniu roboczym z potwierdzonym statusem płatności określonym w pkt IV podpunkt 1 Regulaminu po godzinie 14:00 będzie przyjęte do realizacji dnia następnego. Zamówienie złożone z potwierdzonym statusem płatności określonym w pkt IV podpunkt 1 Regulaminu w piątek po godzinie 12:00 będzie przyjęte do realizacji w poniedziałek od godziny 10:00.

15. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia Zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

16. Bezpośrednią obsługą Klienta (Kupującego) dokonującego zakupów poprzez stronę internetową www.fan.com.pl zajmuje się obsługa Salonu Muzycznego FAN, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, zaś w sobotę w godzinach 10:00-15:00.

IV. Warunki i termin realizacji Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze, lub od chwili otrzymania należności za zakupione Produkty w przypadku płatności on-line lub przelewem bankowym. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest przesyłane pocztą email na adres Kupującego podany w procesie zamawiania, lub rejestracji.

2. Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach, na przykład chwilowego braku zamówionego Produktu w magazynie. Gdy termin realizacji Zamówienia wykracza poza okres wskazany w pkt. IV.1 Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i uzgodni nowy terminu realizacji Zamówienia. Termin ten wszakże nie może być dłuższy, aniżeli 30 dni liczonych od dnia złożenia przez niego oświadczenia woli o zawarciu umowy.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić zamówionego przez Kupującego będącego Konsumentem Produktu z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Sklep internetowy może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia dokonania transakcji z użyciem danych zdobytych w sposób nieuprawniony.

V. Sposób płatności

1. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w następujący sposób:

a) gotówka – w przypadku odbioru osobistego w Salonie Muzycznym FAN,

b) płatność on-line – za pośrednictwem serwisu eCard przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,

c) przelew zwykły – przelew bankowy na konto Sprzedawcy,

d) za pobraniem – gotówką kurierowi podczas dostawy,

e) na raty – Kupujący zaznaczając kursorem przycisk „Raty Santander” następnie zaznaczając przycisk „oblicz ratę” zostaje przekierowany na stronę Kredytodawcy, gdzie wskazana jest symulacja wysokości raty za Zamówiony Produkt. Dalsza procedura zakupu ratalnego dokonywana jest między Kupującym a Kredytodawcą.

2. Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Produktu (na stronie „Zawartość Twojego koszyka”).

3. Nie jest możliwy wybór więcej niż jednej formy płatności (np. celem dokonania dwóch częściowych płatności w różnych formach).

4. W zależności od dokonanego przez Kupującego sposobu płatności:

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, należność za Produkt pobierana jest podczas odbioru osobistego w Salonie Muzycznym FAN,

b) w przypadku płatności on-line (szybkim przelewem lub kartą płatniczą), należność za Produkt pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Produkt zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu e-Card,

c) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Produkt pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Produkt zostaje wysłany po otrzymaniu płatności,

d) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), należność za Produkt pobierana jest podczas dostawy Produktu.

5. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis eCard są przekazywane bezpośrednio do tego serwisu, z pominięciem sklepu internetowego www.fan.com.pl Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem serwisu e-Card dostępne są na stronie internetowej www.ecard.pl.

6. Kupujący może zapłacić za Zamówienie dokonując płatności w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje na adres poczty email, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia, dane niezbędne do dokonania przelewu w przypadku płatności on-line lub w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Kupującego.

VI. Dostawa Produktów

1. Kupujący składając Zamówienie jest uprawniony do wyboru następujących sposobów odbioru Produktów:

a) odbiór osobisty w Salonie Muzycznym FAN, 70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 1, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, zaś w sobotę w godzinach 10:00-15:00,

b) transport drogowy dokonywany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez Kupującego adres.

2. Odbiór osobisty w Salonie Muzycznym FAN w Szczecinie nie generuje kosztu przesyłki bez względu na kwotę Zamówionego Produktu. Odbiór osobisty następuje po okazaniu wydrukowanego przez Kupującego potwierdzenia wykonanej transakcji. Dowód zakupu (paragon/faktura VAT) przekazywany jest Kupującemu razem z Produktem.

3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności zamówiony Produkt zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu dostarczenia przez Kupującego.

4. Zamówiony Produkt dostarczany jest przez Sklep internetowy pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt transportu zależny jest od wartości zamówienia:

a) wartość zamówienia poniżej 400 zł brutto – koszt transportu wynosi 20 zł brutto w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem),

b) wartość zamówienia poniżej 400 zł brutto – koszt transportu wynosi 15 zł brutto w przypadku płatności on-line lub na konto bankowe Sprzedawcy,

c) wartość zamówienia równa kwocie 400 zł brutto i powyżej – koszt transportu jest bezpłatny.

5. Warunki dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD obowiązują na terenie Polski. Dowód zakupu (paragon lub oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

6. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres poczty email Kupującego - informuje Kupującego o terminie odbioru lub terminie dostarczenia Zamówienia.

7. Podane ceny nie obejmują kosztu wniesienia Produktów do lokalu Kupującego, który dokonuje tych czynności we własnym zakresie.

8. Przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (Produktu), Kupujący dokonuje zewnętrznych oględzin przesyłki (paczki). Jeżeli przed jej wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ubytku lub uszkodzenia, Kupujący winien odmówić odbioru przesyłki. W takim przypadku, stosownie do przepisu art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe(j.t.: Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601 ze zm.), przewoźnik na żądanie Kupującego winien ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Zaleca się niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o powyższym fakcie.

Powyższe zastrzeżenia nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową w rozmienieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9. Stosownie do przepisu art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe(j.t.: Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601 ze zm.), przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia powstałych w trakcie transportu, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

d) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

Zaleca się niezwłoczne zawiadomienie Sprzedawcy o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki ujawnionych po jej przyjęciu przez uprawnionego bez zastrzeżeń.

Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową w rozmienieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VII. Zwrot Produktów

1. Wyłącznie Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podawania przyczyn od zawartej na podstawie Zamówienia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania Produktu.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Zwrot jest dokonywany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Płatności dokonane za pomocą „szybkiego przelewu” i karty płatniczej będą zwracane w formie uznania rachunku karty płatniczej właściwą kwotą. Zapłata kartą płatniczą zrealizowana przez Internet zwracana jest za pośrednictwem serwisu eCard.

4. Do skutecznego odstąpienia wystarczy wysłanie przed upływem 14 dni od otrzymania produktu stosowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Salonu www.fan.com.pl, otwierając zakładkę „Zwroty”.

5. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Salonu Muzycznego FAN w Szczecinie. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt nie powinien być uszkodzony oraz powinien być też należycie zabezpieczony przez Kupującego przed uszkodzeniem w trakcie transportu do Salonu. Koszty dostarczenia zwracanego Produktu do Salonu pokrywa Kupujący.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7. W wypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć Kupującemu na piśmie zwrot świadczenia.

9. Jeżeli świadczenie Kupującego będącego Konsumentem ma być spełnione z wykorzystaniem kredytu, albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia Kredytodawcy ze Sprzedawcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem.

VIII. Gwarancja, zwrot Produktu i postępowanie reklamacyjne

1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.fan.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są legalnego pochodzenia. W przypadku wyprzedaży Produktów powystawowych Produkty mogą nosić znamiona użytkowania, co będzie wyraźne zaznaczone w opisie towaru.

2. Producent lub importer Produktu odpowiada względem Kupującego – o ile do Produktu dołączył dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) – na zasadach i przez okres wskazany w tym dokumencie. Udzielone przez producentów lub importerów ewentualne gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową.

3. W stosunku do Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) za niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową istniejące w Produkcie w chwili jego wydania, przez okres 2 lat liczonych od dnia wydania Produktu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Kupujący zawiadomi o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacje rozpatruje obsługa Salonu Muzycznego FAN. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji obsługa Salonu Muzycznego FAN niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

5. Kupującemu niebędącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

6. Reklamacje Produktów wnoszone z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni liczonych od dnia wpływu reklamacji.

Reklamacje wnoszone na podstawie gwarancji rozpatrywane są przez gwarantów – Producentów lub importerów Produktów, na zasadach określonych w wydanych przez nich dokumentach (kartach) gwarancyjnych.

Wybór trybu reklamacyjnego należy do Kupującego.

7. Reklamowany z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Produkt należy odesłać na adres Salonu Muzycznego FAN w Szczecinie, dołączając do niego reklamację i należycie zabezpieczając przed uszkodzeniem w trakcie transportu do Salonu. W zależności od zgłoszonego w reklamacji żądania, w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji towar zostanie naprawiony albo wymieniony. Jeżeli wszakże, pomimo zgłoszonego w reklamacji żądania wymiany Produktu na nowy, możliwe jest usunięcie stwierdzonej niezgodności poprzez nieodpłatną naprawę Produktu, Sprzedawca, ustosunkowując się do reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia jej wniesienia, poinformuje Kupującego o gotowości przystąpienia do naprawy Produktu. W razie braku zgody Kupującego na przeprowadzenie naprawy, bądź w przypadku braku odpowiedzi udzielonej w terminie 14 dni – Sprzedawca zwróci towar w stanie niezmienionym.

  1. W przypadku, kiedy naprawa bądź wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu Ceny Produktu, co nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym. Płatności dokonane za pomocą przelewu on-line zostaną zwrócone w formie uznania rachunku karty płatniczej właściwą kwotą. Zapłata kartą płatniczą zrealizowana przez Internet zostanie zwrócona jest za pośrednictwem firmy eCard.

Powyższe nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w pozostałych okolicznościach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Stosownie do przepisu art. 8 ust. 4 tej ustawy, w przypadku, gdyby niezgodność towaru z umową była nieistotna, Sprzedawca dokona stosownego obniżenia Ceny Produktu.

9. W przypadku uznania reklamacji i dokonania naprawy bądź wymiany Produktu na zgodny z umową Sprzedawca zwróci Reklamującemu będącemu Konsumentem koszty, jakie ten poniósł w związku z dostarczeniem towaru do reklamacji oraz pokryje koszty dostarczenia naprawionego bądź wymienionego w ramach reklamacji Produktu do Kupującego będącego Konsumentem.

10. Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

11. Jedynie Kupującego niebędącego Konsumentem Sprzedawca ma prawo obciążyć dodatkowymi kosztami ekspertyz i transportu – w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w Sklepie internetowym www.fan.com.pl są przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.

X. Zastrzeżenia prawne

1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania – zwłaszcza wirusy komputerowe – będą próbowały uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca czyni wszelkie starania, aby informacje o produktach na stronie www.fan.com.pl były rzetelne i sprawdzone. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zapewnienia producenta, bądź osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, bądź osoby, która podaje się za producenta – jeżeli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł, albo jeżeli nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy (art. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego; Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późń. zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2015 r.

4. Do Zamówień i Umów sprzedaży złożonych i zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu z dnia złożenia Zamówienia, z wyłączeniem jego pkt. II.8, IV.4, VII.3, XII.1, XII.3. W tym przypadku Kupujący mogą według własnego wyboru stosować do swoich Zamówień i Umów zapisy niniejszego Regulaminu, jeżeli uznają że są one dla nich korzystniejsze.

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium